Integritetspolicy

Avenki AB:s integritetspolicy

För Avenki AB är det viktigt att besökares integritet respekteras och att personliga uppgifter hanteras med största försiktighet och på ett lagligt sätt. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och vår policy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du sist i denna

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Det kan även vara krypterade uppgifter och olika slags identiteter (som t ex IP-nr) liksom bilder och e-post-adresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Avenkis verksamhet är person-uppgiftsansvarig:
Avenki AB (organisationsnr 556770-0819), S:t Eriksgatan 63A 112 34 Stockholm, Sverige

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev, en offert, en beställning eller dylikt). Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra produkter och tjänster, evenemang och annat som kan vara av intresse för dig. .
Avenki AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.
Om Avenki AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Cookie-filer
Cookies är små filer som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Filerna innehåller information om hur du använder webbplatsen och gör att webbplatsen kan fungera som det är tänkt.
Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera optimalt och för att förstärka använd-barheten och användarupplevelsen. Cookies är inte kopplade till dig som person utan enbart till den dator där de lagras.

När du besöker avenki.se och din dator är inställd på att tillåta cookies, samtycker du automatiskt till vår användning av cookies. Om du inte gör det måste du lämna webbsidan eller in¬aktivera funktionen som tillåter cookies. Funktioner på avenki.se kan försämras om du väljer att inaktivera cookies.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, beställer tjänster och/eller produkter från oss, deltar i aktiviteter eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på kontaktar oss kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av underentreprenader, marknadsföring, revisorer, banker, IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.
Avenki AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar ibland även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgifts¬ansvariga, såsom myndigheter eller liknande. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa upp-gifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om special¬kost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

När dina personuppgifter behandlas av Avenki AB har du följande rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
• Om uppgifterna inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas.

Rätt till dataportalitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, vilket kallas för dataportalitet. Det gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresse-avvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt att ångra samtycke
Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Sådan hantering gäller framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Hantera dina rättigheter
Begäran om registerutdrag, eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hän-syn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är kund eller på annat sätt intressent till oss genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna om din integritet. Vi behandlar t ex bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte längre behövs. Våra system som hanterar personuppgifter uppdateras kontinuerligt så att de är säkra genom t ex anti-virusprogram och brandväggar. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring data-skydd. Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första hand någon av oss eller Datainspektionen, se datainspektionen.se.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@avenki.se.se eller på telefonnr 08-38 38 80.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.